Subscribe to Centrum EKSPRESJA Subscribe to Centrum EKSPRESJA's comments

CSR-Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Centrum EKSPRESJA wspiera Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR).

Zapraszamy na bezpłatne trzy dniowe szkolenie, które odbędzie się w terminach: 25 maja, 6 i 14 czerwca 2012 w Gdańsku.

Bezpłatne trzydniowe szkolenie informacyjne dla pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw organizowane przez PARP.

Przedsiębiorstwem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zatem stowarzyszenia i innego typu organizacje również się kwalifikują w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Tematyka spotkań informacyjnych obejmuje poniższe zagadnienia:

  • definicja CSR, w szczególności definicja podana w normie ISO 26000;
  • obszary CSR, szczegółowe omówienie 3 obszarów: środowisko, relacje z pracownikami, zaangażowanie społeczne;
  • korzyści i szanse oraz zagrożenia związane z wdrożeniem CSR omówione w podziale na: 3 ww. obszary CSR, rodzaje (m.in. finansowe, wizerunkowe), beneficjentów (m.in. właściciele przedsiębiorstwa, pracownicy, społeczność lokalna, społeczeństwo);
  • proces tworzenia strategii CSR w MŚP;
  • instrumenty wdrażania CSR w MŚP;
  • międzynarodowe standardy i zasady CSR: ISO26000, ISO9000, ISO14000, SA8000, AA1000, EMAS, Global Compact, Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Zasady Okrągłego Stołu z Caux;
  • ekowydajność, uwzględnianie kryteriów społecznych i ekologicznych w eksporcie towarów i usług (w tym w turystyce);
  • narzędzia do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarkingu), monitorowania i komunikacji efektów CSR;
  • przykłady działań, dobre praktyki;
  • potencjalne źródła finansowania projektów.

Kontakt i rekrutacja: 794 906 674.